Andmetöötlustingimused

AVALDATUD 20. MAI 2022

 

Arsenal Center OÜ (edaspidi nimetatuna ka “meie”) haldab aadressil https://arsenalkeskus.ee veebilehte (edaspidi  “veebileht”) ja kaubanduskeskust aadressil Erika 14, Tallinn (edaspidi  “keskus”), et pakkuda külastajatele infot ja teenuseid (edaspidi nimetatuna ka “teenus“).

Käesolev leht kirjeldab Arsenal Center OÜ andmetöötlustingimuste üldpõhimõtteid seoses veebilehe www.arsenalkeskus.ee ja keskuse külastamise kaudu teatvaks saanud isikuandmete kogumise, töötlemise, kasutamise ja avaldamise, edastamise, muutmise, unustamise ja kustutamisega.

Andmetöötlustingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust kasutajate ja klientide suhtes, kes külastavad meie veebilehte ja keskust. Me kasutame isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

 

1. MÕISTED

 • Isikuandmed – Isikuandmeteks loetakse igasugust meie valduses olevat teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta.
 • Kasutusandmed – Kasutusandmeid kogutakse automaatselt läbi teenuse kasutamise (nt. külastamise aeg ja kestus).
 • Küpsised – Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.
 • Vastutav töötleja – Andmete vastutav töötleja on isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesoleva privaatsuspoliitika mõistes on teie andmete vastutav töötleja Arsenal Center OÜ.
 • Teenuse osutaja ehk volitatud töötleja – Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Me võime kasutada erinevate teenuse osutajate teenuseid selleks, et andmeid efektiivsemalt töödelda.
 • Andmesubjekt – Andmesubjekt on isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
 • Kasutaja – Kasutaja on isik, kes kasutab meie veebilehte või teenust. Kasutaja vastab andmesubjektile, kellele kuuluvad isikuandmed.

 

2. ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Me kogume erinevat liiki andmeid erinevatel eesmärkidel selleks, et osutada teenust ning parandada oma teenuse kvaliteeti.

ISIKUANDMED

Meie veebilehte kasutades võime me paluda teil anda meile enda kohta teid identifitseerivat teavet selleks, et saaksime teiega ühendust võtta või selleks, et teid tuvastada (“Isikuandmed”).

Teid identifitseeriv teave võib sisaldada, kuid mitte ainult:

 • teie e-posti aadressi,
 • ees- ja perenime,
 • töökoha andmeid,
 • telefoninumbrit,
 • aadressi, riiki, maakonda, postikoodi, linna,
 • küpsiseid ja kasutusandmeid.

KASUTUSANDMED

Me võime koguda infot ka selle kohta, kuidas veebilehele sisenetakse ning kuidas seda kasutatakse. Kasutusandmed hõlmavad informatsiooni kasutatava arvuti internetiaadressi (IP-aadress), arvuti veebilehitseja, operatsioonisüsteemi ja tarkvaraversiooni kohta, külastatava veebilehe ja kasutatav teenuse kohta, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta), külastuse kestuse ja seadme unikaalse identifikaatori ja muu diagnostilise teabe kohta.

KÜPSISTE ABIL KOGUTUD ANDMETE JÄLGIMINE

Me kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et tuvastada kasutajate eelistusi veebilehe kasutamisel. Küpsised on väikesemahulised andmefailid, mis võivad sisaldada anonüümseid unikaalseid identifikaatoreid.

Küpsised saadetakse meie veebilehelt teie veebilehitsejale ja salvestatakse teie arvutisse. Küpsistele sarnased jälgimistehnoloogiad hõlmavad ka veebimajakaid, tääge, ja skripte selleks, et koguda ja analüüsida teenuse kasutamisega seotud infot selle parendamise eesmärgil.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Näiteid küpsistest, mida kasutame:

 • Seansiküpsised: kasutame seansiküpsiseid selleks, et oma teenust hallata.
 • Püsiküpsised: kasutame selleks, et meeles pidada teie eelistusi ja erinevaid seadeid.
 • Turvaküpsised: kasutame turvalisuse tagamise eesmärgil.
 • Kolmanda osapoole analüüsiküpsised: mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

TURVAKAAMERATE KASUTAMINE

Keskuse territooriumil kasutame turvakaameraid eesmärgiga kaitsta inimesi ja vara, ennetada võimalikke kuritegusid ning et tuvastada toimunud rikkumisi.

Turvakaamerate kasutamise õiguslik alus on õigustatud huvi keskuse töötajate, külastajate ja keskuse territooriumil viibijate turvalisuse tagamiseks, vara kaitseks ja võimalike rikkumiste tuvastamiseks.

Salvestisi säilitame maksimaalselt üks kuu. Selle aja jooksul on salvestistele ligipääs keskuses tööülesandeid täitvatele autoriseeritud turvafirma töötajatele, tööülesandeid täitvatele Arsenal Center OÜ esindajatele. Konkreetsete rikkumiste uurimiseks on keskusel õigus anda salvestis üle ka politseile, prokuratuurile, kohtule või mõnele muule riiklikule julgeolekuasutusele, kus salvestis võib säilida kauem kui üks kuu.

Teil on õigus tutvuda salvestisega, millel Teid kujutatud on. Salvestise koopia saamiseks tuleb saata päring andmetöötlustingimuste punktis 7. „Kontakt“ olevatele kontaktandmetele. Meil on õigus jätta rahuldamata päring, mille avaldamine kahjustaks teiste salvestisel olevate isikute õigusi ja vabadusi ebamõistlikult.

KOGUTUD ANDMETE KASUTAMINE

Arsenal Center OÜ kasutab kogutud andmeid selleks, et:

 • pakkuda teenust;
 • jälgida teenuse kasutatavust;
 • tagada teenuse turvalisus;
 • teostada analüüsi teenuse parendamise eesmärgil;
 • tuvastada, vältida ning parandada probleeme teenuse kasutamisel;
 • teavitada teid muutustest teenuse tingimustes;
 • saata teile uudiseid, eripakkumisi ja üldinfot meie toodete, teenuste ja sündmuste kohta, välja arvatud juhul, kui olete avaldanud soovi sellisest infost keelduda. Teil on õigus keelduda mõnest või kõikidest sellistest pöördumistest kasutades selleks pöördumises olevaid juhiseid.

KOGUTUD ANDMETE SÄILITAMINE

Arsenal Center OÜ säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik tulenevalt käesoleva andmetöötlustingimuste eesmärkidest. Me säilitame ja kasutame teie andmeid järgides meile seadusega kehtestatud kohustusi (näiteks, kui meil on seadusest tulenev kohustus andmeid säilitada), lahendamaks vaidlusi ning kehtestamaks meie lepinguid ning põhimõtteid.

Arsenal Center OÜ säilitab andmeid ka ettevõtte sisese analüüsi tarbeks. Tehnilisi andmeid säilitatakse tavaliselt lühemat aega välja arvatud juhul, kui seda infot kasutatakse turvalisuse tõhustamiseks või teenuse funktsionaalsuse tõstmiseks või kui me oleme seadusest tulenevalt kohustatud sellist infot pikemalt säilitama.

KOGUTUD ANDMETE EDASTAMINE

Teie andmeid, sealhulgas isikuandmeid, võidakse edastada ja säilitada arvutites, mis asuvad väljaspool teie riiki või muud riiklikku alluvusala, kus andmekaitse seadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni seadustest.

Kui te asute väljaspool Eesti Vabariiki ning olete otsustanud oma andmeid meiega jagada, siis palume olge teadlikud, et me edastame kogutud andmed Eesti Vabariiki ning töötleme neid siin.

Oma andmete edastamise ning käesolevate andmetöötlustingimuste nõustumise kaudu olete andnud meile nõusoleku selliseks andmete edastamiseks.

Arsenal Center OÜ võtab kasutusele kõik selleks vajalikud mõistlikud meetmed, et tagada teie andmete turvaline ning käesolevate andmetöötlustingimuste kooskõlas olev kasutamine ning samuti et vältida teie isikuandmete sattumine organisatsiooni või riigi käsutusse, välja arvatud juhul, kui selleks on põhjendatud vajadus, sealhulgas teie andmete ja muu isikliku informatsiooni turvalisus.

ANDMETE AVALDAMINE

Seadusest tulenev kohustus:

Teatud asjaoludel on Arsenal Center OÜ kohustatud avaldama teie isikuandmeid, kui selline kohustus tuleneb seadusest või on seotud asutuse või isiku põhjendatud vajadusega, kellel on selleks seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja).

Arsenal Center OÜ võib avaldada teie isikuandmeid heas usus, kui see on vajalik,:

 • sest see on kooskõlas seaduslike kohustustega;
 • et kaitsta Arsenal Center OÜ vara ja õigusi;
 • et vältida või uurida võimalikke õigusrikkumisi seoses teenusega;
 • et kaitsta teenuse kasutajate isiklikku turvalisust või avalikkust;
 • et kaitsta end juriidilise vastutuse eest.

ANDMETE TURVALISUS

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid palume olla teadlikud, et ükski andmete internetis edastamise või säilitamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame kasutada kõiki kaubanduslikult lubatud vahendeid teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me garanteerida nende täielikku turvalisust.

 

3. TEIE ÕIGUSED

Arsenal Center OÜ kavatseb võtta kasutusele mõistlikud meetmed lubamaks teil oma andmeid parandada, muuta, kustutada või piirata oma isikuandmete kasutust.

Kui teil on soov oma isikuandmeid muuta või soovite, et teid teavitatakse, milliseid teie isikuandmeid me omame ning te soovite nende eemaldamist meie süsteemidest, siis palun võtke meiega ühendust.

Teatud juhtudel on teil õigus ka:

 • saada juurdepääs ning koopia meie käsutuses olevatest isikuandmetest;
 • korrigeerida meie käsutuses olevaid ebaõigeid isikuandmeid teie kohta;
 • nõuda meie käsutuses olevate Teie isikuandmete kustutamist.

Teil on õigus oma Arsenal Center OÜ-le usaldatud andmete teisaldamisele. Teil on õigus meilt nõuda koopiat oma isikuandmetest tavapäraselt kasutatavas elektroonilises vormis, mis võimaldab nende andmete haldamist ning teisaldamist. Palun olge valmis selliste päringute puhul meile tõestama oma isikusamasust.

 

4. TEENUSE OSUTAJAD ehk VOLITATUD TÖÖTLEJAD

Me võime oma nimel kasutada kolmandaid isikuid ja ettevõtteid selleks, et osutada oma teenust ning selleks, et teostada teenusega seotud teenuseid või selleks, et analüüsida, kuidas teenust kasutatakse.

Nendel kolmandatel isikutel on juurdepääs teie isikuandmetele ainult meie nimel neile antud ülesannete teostamiseks ning neil on keelatud neid andmeid avaldada või mingil muul viisil kasutada.

MAJUTUS

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

ANALÜÜTIKA

Me võime kasutada kolmandaid osapooli selleks, et jälgida ja analüüsida teenuse kasutamist.

Google Analytics – Google Analytics on Google-ile kuuluv veebikeskkonna analüütikateenus, mis jälgib ja raporteerib veebikeskkonna liikluse. Google kasutab neid andmeid, et jälgida ja monitoorida meie Teenuse kasutamist. Seda infot jagatakse ka Google-i teiste teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid, et teha suunatud personaalset reklaami enda turundusvõrgustikus. Teil on õigus määrata, et te ei soovi oma andmeid Teenuse kasutamise kohta teha kättesaadavaks Google Analytics-ile, seadistades Google Analytics-ist keeldumise lisa, mis takistab Google Analytics-i Javascriptil (ga.js, analytics.js, ja dc.js) jagamast informatsiooni Google Analytics-ile külastusaktiivsuse kohta. Lisainformatsiooni saamiseks Google-i privaatsustavade kohta palun külastage Google-i privaatsustingimuste lehte: https://policies.google.com/privacy

TURUNDUS

Arsenal Center OÜ kasutab kolmandate osapoolte turundusplatvorme, et saata teile uudiskirju, turunduslikku- ja promomaterjali ning muud infot, mis võib teile huvi pakkuda.

Mailchimp – MailChimp e-posti turundusteenust pakub Intuit Inc. Teil on õigus keelduda meie e-posti turundusest kasutades selleks e-posti pöördumiste jaluses olevat linki. Lisainformatsiooni saamiseks MailChimpi-i privaatsustavade kohta palun külastage MailChimpi -i privaatsustingimuste lehte: https://mailchimp.com/gdpr/

TAASTURUNDUS

Arsenal Center OÜ kasutab taasturundusteenuseid selleks, et edastada teile reklaame kolmandate isikute veebilehtedel peale teenuse kasutamist. Meie ja meie kolmandatest osapooltest partnerid kasutame teie külastuse järgsete reklaamide haldamiseks ja optimeerimiseks küpsiseid.

Google Adwords – Google Adwords taasturundusteenust pakub Google Inc. Te võite keelduda Google Analyticsi Display-turundusest kohandades Google Display-võrgustiku reklaame külastades Google Ads seadeid lehel:  http://www.google.com/settings/ads. Google soovitab paigaldada ka Google Analytics-ist keeldumise veebilehitseja lisa, mis pakub lehe külastajatele võimaluse takistada oma andmete kogumist Google Analytics-i poolt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lisainformatsiooni saamiseks Google-i privaatsustavade kohta palun külastage Google-i privaatsustingimuste lehte: https://policies.google.com/privacy

Twitter – Twitteri taasturundusteenust pakub Twitter Inc. Te võite keelduda Twitteri huvipõhisest reklaamist järgides nende juhiseid siit: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads. Lisainformatsiooni saamiseks Twitteri privaatsustavade ja -poliitikate kohta palun külastage nende privaatsuspoliitika lehte: https://twitter.com/privacy

Facebook – Facebooki taasturundusteenust pakub Facebook Inc. Te võite lugeda lähemalt nende huvipõhise reklaami kohta külastades lehte: https://www.facebook.com/help/568137493302217. Te võite keelduda Facebooki ja teiste sellega seotud ettevõtete turundusinfost ka läbi Euroopa Interaktiivse Digitaalturunduse Liidu: http://www.youronlinechoices.eu/  või läbi oma mobiiltelefoni seadistuste. Lisainformatsiooni saamiseks Facebooki privaatsustavade kohta palun külastage Facebooki andmepoliitika lehte: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

5. MUUD TINGIMUSED

Lingid teistele lehtedele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele lehtedele, mida meie ei halda. Kui te vajutate kolmanda osapoole lingile, suunatakse teid selle osapoole lehele. Me tungivalt soovitame teil tutvuda iga lehe privaatsustingimustega, mida te külastate.

Meil puudub kontroll ning vastutus kolmandate osapoolte lehtede ja teenuste sisu, privaatsuspoliitika ning tavade eest.

Laste privaatsus

Meie teenus ei ole suunatud isikutele, kelle vanus on alla 18 aasta (edaspidi nimetatuna “Lapsed”). Me ei kogu teadlikult isikut tuvastavat informatsiooni kelleltki, kelle vanus on alla 18 aasta. Kui te olete lapsevanem või eestkostja ning te olete teadlikud, et teie Lapsed on andnud meile isikuandmeid, palun võtke meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme kogunud isikuandmeid lastelt ilma nende vanema või eestkostja nõusolekuta, võtame kasutusele meetmed, et kõrvaldada sellised andmed meie serveritest.

 

6. MUUDATUSED

Me võime aeg-ajalt täiendada oma andmetöötlustingimusi. Me teavitame teid sellistest muudatustest avaldades uued tingimused oma lehel.

Me teavitame teid muudatuste jõustumisel esile tõstetud teate kaudu oma veebilehel ning uuendame vastavalt jõustamise kuupäeva andmetöötlustingimuste päises.

Me soovitame teil aeg-ajalt tutvuda käesolevate andmetöötlustingimustega, et olla kursis võimalike muudatustega. Käesolevate andmetöötlustingimuste muudatused jõustuvad meie lehel avaldamisega.

 

7. KONTAKT

Kui teil on küsimusi nende andmetöötlustingimuste kohta, palun võtke meiega ühendust:

E-maili teel: info@arsenalkeskus.ee
Külastades meie veebilehte: https://arsenalkeskus.ee/andmetootlustingimused/
Telefoni teel: +372 772 3323
Posti teel: Arsenal Center OÜ – Erika 14, Tallinn, Eesti

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamise jätkamisel nõustute küpsiste ja andmetöötlustingimustega.
Tutvuge lähemalt meie andmetöötlustingimustega.

OK